29 de setembro de 2023

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación DEFINITIVA de admitidos/as e excluídos/as

Rematado o prazo de reclamación contra a lista provisoria, tal como se indica na base oitava “DESENVOLVEMENTO DO PROCESO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

Así mesmo, de conformidade coa base oitava, convócase ás persoas aspirantes admitidas á realización da proba escrita (fase I proba escrita de coñecementos), que terá lugar o MÉRCORES, 4 DE OUTUBRO, ÁS 17.00 HORAS, na sede do GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Casa do Pescador – Rúa Curro, nº33 15630 Miño, A Coruña). 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS

26 de setembro de 2023

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación PROVISIONAL de admitidos/as e excluídos/as

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base sétima “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista provisional de persoas admitidas e para concorrer a este proceso. A lista provisional de persoas admitidas conterá a relación de persoas que poden optar ás diferentes probas e tamén a relación de persoas excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

A partir da data de publicación na páxina web dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro de Galicia, as persoas que resultaran excluídas poderán presentar a correspondente reclamación, se o estiman oportuno, para emendar os defectos que motivaron tal exclusión. 

O prazo máximo para a presentación da documentación para a subsanación de defectos ou, no seu caso a oportuna reclamación, é de 2 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da lista provisional de persoas admitidas/excluídas.

Transcorrido este prazo procederase á confección e publicación da lista definitiva de persoas admitidas para este proceso, na cal se indicará a data e lugar para a realización da proba escrita. 

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS

14 de setembro de 2023

A quen vai dirixida a EDLP?


Os potenciais beneficiarios das próximas convocatorias de axudas FEMPA 2021-2027 son todas as persoas e entidades pertencentes ao sector marítimo-pesqueiro, autónomos e empresas en xeral, administracións locais, organizacións, clubes e entidades sen ánimo de lucro.

Recordade que os proxectos teñen que ter cabida en algúns dos diferentes obxectivos estratéxicos propostos no plan de acción da EDLP.

En breve está previsto abrir a primeira convocatoria de axudas deste novo período FEMPA 2021- 2027.

Mentres podes resolver calquera dúbida coa oficina técnica do GALP Golfo Ártabro Norte no teléfono: 981784417 ou a través do enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal